Kurz stredoškolskej chémie

Začíname už 19.septembra !!!

 

Dĺžka kurzu: 8 x 3 h = 24 h !!!

Čas: Každá druhá sobota v čase od:   

9:00 – 12:00

alebo    

13:00 – 16:00     

Čas si môžeš vybrať !!!

 

Miesto: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, P – 135

Počet miest je obmedzený!

Prihlasovať sa môžete do 17.9.2015

Cena kurzu: 197 €

 Prednášky v tlačenej forme v cene !!!

100% GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ – VIAC NA KONCI VIDEA

 Na konci kurzu darček zadarmo pre každého 🙂 

CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ O KURZE

Harmonogram

1. Seminár: Základné pojmy v chémii, zloženie a štruktúra látok, chemická  väzba, periodická sústava prvkov

 

 • Zloženie látok a ich triedenie
 • Základné empirické zákony v chémii
 • Stavba atómu – atómové jadro a elektrónový obal
 • Orbitál, kvantové čísla, pravidlá zapĺňania orbitálov elektrónmi
 • Vznik a typy chemických väzieb
 • Dipólový moment a jeho využitie
 • Periodický zákon, periodicita fyzikálnych a chemických vlastností atómov prvkov
 • Fyzikálno – chemické vlastnosti tuhých látok

2. Seminár: Základy názvoslovia anorganických zlúčenín

 • Oxidačné číslo
 • Oxidy, hydroxidy, hydridy
 • Bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny a ich soli
 • Podvojné soli, hydrogensoli, kryštálohydráty
 • Koordinačné (komplexné) zlúčeniny

3. Seminár:  Hmotnosť atómov a molekúl, látkové množstvo, chemické reakcie

 • Atómová hmotnostná konštanta, relatívna atómová a molekulová hmotnosť
 • Počet častíc, Avogadrovo číslo, látkové množstvo, mólová hmotnosť a hmotnosť
 • Mólový, hmotnostný a objemový zlomok, látková a hmotnostná koncentrácia, stechiometrický a molekulový vzorec
 • Hustota látky, mólový objem látky, stavová rovnica ideálneho plynu
 • Klasifikácia (rozdelenie) a charakteristika chemických reakcií
 • Určovanie stechiometrických koeficientov chemických rovníc
 • Výpočty z chemických rovníc

4. Seminár: Výpočty s roztokmi, termochémia, chemická kinetika a chemická                                      rovnováha

 • Operácie s roztokmi – miešanie, riedenie, zahusťovanie, kryštalizácia
 • Reakčná entalpia, reakčné teplo, tvorná entalpia a spaľovacia entalpia
 • Exotermické a endotermické reakcie
 • 1. a 2. termochemický zákon
 • Rýchlosť chemickej reakcie
 • Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie
 • Rovnovážna konštanta
 • Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu

5. Seminár: Organická chémia I

 • Základné pojmy v organickej chémii
 • Rozdelenie a názvoslovie organických zlúčenín,
 • Uhľovodíky – alkány, alkény, alkíny

6. Seminár: Organická chémia II

 • Aromatické zlúčeniny
 • Deriváty uhľovodíkov I
  • halogenderiváty
  • dusíkaté a sírne deriváty uhľovodíkov

7. Seminár: Organická chémia III

 • Deriváty uhľovodíkov II
   Kyslíkaté deriváty
  • alkoholy a étery
  • aldehydy a ketóny
  • karboxylové kyseliny a ich deriváty
 • Heterocyklické zlúčeniny

8. Seminár: Biochémia

 • Aminokyseliny, bielkoviny
 • Lipidy
 • Sacharidy
 • Nukleové kyseliny
 • Metabolické dráhy
  • fotosyntéza
  • katabolizmus sacharidov – glykolýza
  • katabolizmus mastných kyselín – β oxidácia
  • cyklus kyseliny citrónovej – Krebsov cyklus

 

Cena kurzu: 197 €

CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ O KURZE