VOP

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ”) a jeho zákazníkom – právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len „zákazník“), ktoré vzniknú na základe prijatia objednávky podľa článku 2 týchto VOP. VOP sú zverejnené a dostupné v písomnej podobe v sídle poskytovateľa a tiež na jeho webovom sídle www.matematickepriklady.sk

1.2 Poskytovateľom je Ing. Michl Lazor, PhD., so sídlom Clementisova 2, 040 22 Košice, Slovenská republika, IČO: 47367181, zápis v: Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 820-75438, DIČ: 1041582201, tel. kontakt: 0904 762 124, mail: michal@doucovanieba.sk, www.doucovanieba.sk.

1.3 Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s poskytovateľom prostredníctvom internetového obchodu, t.j. ktorá kupuje produkty a/alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov jej domácnosti alebo právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, ktoré nie sú určené pre jej ďalšiu podnikateľskú činnosť.

1.4 Predmetom plnenia poskytovateľa je riešenie príkladu/testov z chémie na LF UK v BA/ zadania so slovným výkladom a tiež pomocou obrázkov, t.j. vizuálne aj numericky (ďalej len „príklad“). Príklad je chránený autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), čo zákazník akceptuje a zaväzuje sa používať príklad výlučne v súlade s ustanoveniami autorského zákona a týchto VOP. Poskytovateľ je zároveň vlastníkom všetkých práv k príkladu. Všetky autorské práva vzťahujúce sa k príkladu (zahrňujúc ale neobmedzujúc sa na akékoľvek kresby, fotografie, animácie obrazové alebo zvukové záznamy, text a pod.) jeho jednotlivých kópií ako aj priložených tlačených materiálov sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa. Zákazník nesmie kopírovať príklad a ani jeho časti, ani akékoľvek materiály opisujúce alebo vysvetľujúce príklad alebo jeho riešenie a ani jeho časti, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe, šíriť, poskytovať a/alebo prenechať alebo akýmkoľvek spôsobom sprístupňovať za odplatu alebo bezplatne inej právnickej alebo fyzickej osobe. Zákazník smie používať príklad spôsobom ako je stanovené v zmluve, objednávke, v týchto VOP resp. v súlade s autorským zákonom. Zákazník nie je oprávnený vykonať v príklade žiadne úpravy alebo zmeny. Na vykonanie akýchkoľvek úprav alebo zmien je zákazník oprávnený až po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa. Písomný súhlas musí byť súčasťou zmluvy (napr. ako jej dodatok).

1.5 Zmluvným vzťahom sa rozumie uzatvorenie zmluvy alebo prijatie objednávky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, ak zmluva alebo objednávka neurčujú inak.

1.6 VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä ale nie len Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Autorského zákona, medzinárodných dohôd a zvyklostí.

 

2. Objednávanie

2.1 Nakupovanie cez internetový obchod spoločnosti, t.j. poskytovateľa sa vykoná nasledujúcim spôsobom: zákazník si vyberie príklad, klikne myšou na ikonu „Kúpiť“. Príklad sa vloží/pridá do nákupného košíka. Následne sa zákazník rozhodne, či chce nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Zákazník sa oboznámi s týmito VOP a ukončí objednávanie. Po záväznom potvrdení objednávky dostane každý zákazník okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky s jej sumarizáciou a uvedením zvoleného spôsobu úhrady, na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. V prípade, že po odoslaní objednávky zákazník nedostane automaticky generovaný potvrdzujúci e- mail, došlo k chybe a objednávka nie je zaevidovaná. V takom prípade je potrebné aby zákazník poskytovateľa kontaktoval na adrese: michal@doucovanieba.sk.

2.2 Pokiaľ z akýchkoľvek príčin nefunguje priame objednávanie, môže zákazník zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu michal@doucovanieba.sk, kde uvedie presný názov požadovaného príkladu, počet objednaných kusov, svoju presnú adresu a telefónne číslo ako aj údaje podľa bodu 2.4 tohto článku. Pokiaľ chce, môže objednávku zaslať aj písomne na adresu sídla poskytovateľa.

2.3 K úspešnému zrealizovaniu objednávky je potrebné vyplnenie/resp. poskytnutie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom zmluvy.

2.4 Objednávka obsahuje aspoň: 1. označenie/identifikáciu zákazníka (v prípade podnikateľov je potrebné uviesť aj IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v príslušnom registri) 2. predmet objednávky, t.j. čo sa objednáva (ktoré príklady), ich množstvo 3. cenu 4. vyhlásenie zákazníka, že súhlasí s týmito VOP 5. dátum a podpis zákazníka alebo osoby oprávnenej konať v mene zákazníka.

2.5 Objednávku možno stornovať ešte pred jej zaplatením e-mailom na adrese: michal@doucovanieba.sk alebo písomne na adrese sídla poskytovateľa do 24 hodín od objednania bez uvedenia dôvodu.

 

3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

3.1 Dodacia lehota je 2 až 3 dni od zaplatenia objednávky. Zaplatením objednávky sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Zákazníkovi je po prepnutí stavu objednávky do „zaplatené“ spoločnosťou zaslaný, na zákazníkom uvedený mail, link s odkazom na samotnú prezentáciu riešenia príkladu s možnosťou jej stiahnutia do PC zákazníka.

3.2. Pokiaľ je príklad zákazníkovi sprístupnený prostredníctvom linku s odkazom na samotnú prezentáciu t.j. zaslaný e-mailom, náklady na dodanie príkladu znáša poskytovateľ. V prípade požiadavky zákazníka o zaslanie tlačenej podoby príkladu priráta sa k cene objednávky aj poštovné a balné v zmysle taríf Slovenskej pošty. O takúto službu musí zákazník požiadať osobitne. Svoju požiadavku je povinný uviesť do objednávacieho formulára. Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie objednávky v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytne poskytovateľ na nasledovnej mailovej adrese michal@doucovanieba.sk.

 

4. Odmena a platobné podmienky

4.1 Odmenou sa rozumie cena za príklad, stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa platného v okamihu potvrdenia objednávky. Cena príkladu je konečná, poskytovateľ nie je platca DPH. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť odmenu za príklad, pričom takáto zmena sa stáva účinnou okamihom zverejnenia na webovom sídle. Takáto zmena neplatí pre už potvrdené objednávky. Sadzobník odmien je zverejnený na webovom sídle poskytovateľa.

4.2 Odmena sa uhrádza na účet poskytovateľa, ktorý je uvedený na webovom sídle poskytovateľa a tiež na objednávkovom formulári. Zaplatením objednávky sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

 

5. Osobitné dojednania

5.1 Odstúpenie zákazníka od zmluvy riadi ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (najmä, ale nie len § 12 ods. 5 písm. d) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, nakoľko jej predmetom je autorské dielo. Zákazník, ktoré mu bol odoslaný link s odkazom na samotnú prezentáciu riešenia príkladu s možnosťou jej stiahnutia do PC zákazníka, má postavenie zákazníka, ktorý svoj tovar rozbalil.

 

6. Ochrana osobných údajov, náhrada škody

6.1 Zákazník vyplnením formulára objednávky alebo formulára členstvo dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, e-mail, kontaktná adresa, telefónne číslo. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednávok.

6.2 Poskytovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovaných príkladov. Poskytovateľ nezaručuje, že príklady splnia špecifické požiadavky zákazníka a nezodpovedá za škody tým spôsobené. V prípade záujmu o dopracovanie ďalších funkcionalít bude objednávka riešená individuálne ako tvorba príkladu na mieru.

6.3 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasnú nefunkčnosť príkladu.

6.4 Poskytovateľ považuje kontaktný mail zákazníka za mail osoby kompetentnej pre realizáciu akýchkoľvek zmien právnych úkonoch medzi zmluvnými stranami.

6.5 Zákazník sa zaväzuje, že v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky alebo príkladov, grafických návrhov, riešení ap.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

6.6 Zákazník je povinný a zaväzuje sa nahradiť poskytovateľovi všetku škodu, ktorá poskytovateľovi vznikne porušením povinností zo strany zákazníka. Zákazník je povinný uhradiť škodu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu poskytovateľ vznik škody oznámil.

 

7. Reklamácie

7.1 Prípadné reklamácie sa podávajú a riešia osobne alebo písomne na adrese sídla poskytovateľa alebo e-mailom na adrese michal@doucovanieba.sk

7.2 Na príklad sa vzťahuje záruka podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zákazník sa zaväzuje príklad ihneď po jeho obdržaní skontrolovať tak, aby zistil prípadné vady. Zistené vady je zákazník povinný ihneď, najneskôr však do 48 hodín od obdržania príkladu nahlásiť v súlade s bodom 7.1 tohto článku. Pri nahlasovaní reklamácie je zákazník povinný uviesť svoje kontaktné údaje ako aj presný popis vady, ktorá je dôvodom reklamácie. Okrem toho je zákazník povinný predložiť aj faktúru daňový doklad.

7.3 Vzhľadom ku špecifickej z povahe predmet plnenia, t.j. príklad (chránený autorským právom), zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že po zaslaní linku s odkazom na samotnú prezentáciu riešenia príkladu s možnosťou jej stiahnutia do PC zákazníka, je príklad možné reklamovať iba z dôvodov právnych vád alebo nesprávneho riešenia príkladu.

7.4 Poskytovateľ nezodpovedá za chyby príkladu, ktoré by vznikli v dôsledku jeho nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje zákazníkov formou zverejnenia zmien na webovom sídle www.doucovanieba.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť.

8.2 VOP nadobúdajú účinnosť najskôr po 1 (slovom jednom) mesiaci odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

8.3 Odchylne dojednané ustanovenia zmluvy alebo objednávky majú prednosť pred týmito VOP. Pôsobnosť týchto VOP alebo ich častí možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán.

 

V Košiciach, dňa 01.01. 2015